Cyklostezka Horní Počaply - Vliněves - Zelčín

Cyklostezka Horní Počaply - Vliněves - Zelčín
Investor: Svazek obcí CYKLOSTEZKYRealizace: prosinec 2009 - listopad 2010Celkový objem prací a dodávek: 69,121 mil. Kč bez DPH
Nová cyklostezka od hranice Středočeského kraje (silnice III/24050) přes obec Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Hořín až do k.ú. Zelčín v celkové délce 19 472,94 m. Součástí stavby byla výstavba 9 nových odpočívadel, úprava 2 stávajících mostků, vybudování 4 nových mostních objektů a gabionových zdí o celkové délce 585 metrů.Cyklostezka se stane částí Páteřní cyklotrasy č. 2, která je součástí mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo n. 7 vedoucí přes Norsko, Finsko, Švédsko, Německo, Českou republiku (Děčín, Praha, Tábor, České Budějovice), Rakousko, Itálii a Maltu. Z místního hlediska má stavba vliv na kultivaci levého břehu Vltavy, na zklidnění dopravy na dotčených komunikacích a zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na okolních silnicích III.třídy.

Realizace cyklostezky byla členěna na následující stavební objekty:000 Objekty přípravy staveništěSO 001 - Skrývka kulturních vrstev půdySO 002 - Kácení dřevin rostoucích mimo les
100 Objekty pozemních komunikacíSO 101 - Cyklisticko-turistická stezkaSO 102 - Přístupová cesta k elektrárně u výpustního objektuSO 103 - Přístupová cesta k elektrárně u náhonuSO 104 - Napojení na silnici III/24637SO 105 - OdpočívadlaSO 121 - Dopravní značení
200 Mostní objekty, zdi a konstrukceSO 201 - Úprava stávajícího mostku km 3,850SO 202 - Úprava stávajícího mostku km 4,250SO 203 - Mostní objekt v km 11,950SO 204 - Mostní objekt v km 13,900SO 205 - Mostní objekt v km 11,750SO 206 - Mostní objekt v km 17,400SO 211 - Gabionová zeď v km 9,381 - 9,911SO 212 - Gabionová zeď v km 10,297 - 10,362
800 Objekty úpravy územíSO 801 - Ozelenění svahů tělesa cyklostezkySO 802 - Rekultivace ploch dočasného záboru

Galerie